Pengumuman :

Semak Status Halal :

Takrifan Halal

For the purpose of this procedure, the following definitions apply  :

Lembaga Diiktiraf

Pihak berkuasa yang diiktiraf merujuk kepada JAKIM, JAIN atau MAIN, yang mana berkenaan.

Undang - Undang Islam (Syara')

Undang-undang Islam (Syara ') merujuk kepada undang-undang Islam mengikut sekolah Syafi'e yang pemikiran, atau Maliki, Hambali atau Hanafi sekolah pemikiran, seperti yang diperintahkan oleh Raja Malaysia dan dikuatkuasakan dalam Wilayah Persekutuan atau ditetapkan oleh Ketua Diraja Negeri mana-mana negeri dan dikuatkuasakan di negeri masing-masing.

Halal Logo

halalLOGO

Logo Halal merujuk kepada logo yang dikeluarkan oleh JAKIM / JAIN / MAIN dan mengandungi :

  • Mempunyai bintang lapan puncak di tengah-tengah bulatan.
  • Perkataan Arab - "????" di tengah-tengah bintang.
  • Perkataan "HALAL" dalam huruf Roman di bawahnya.
  • Perkataan "Malaysia" yang ditulis dalam huruf Roman dan ??????? dalam bahasa Arab dalam bulatan logo.
  • Dua kecil lima bintang puncak diletakkan untuk memisahkan huruf Roman daripada perkataan Arab disebut.

 

Halal

"Berasal Halal dari frasa dalam bahasa Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang Islam"

Takrif Halal mengikut Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan istilah "Halal") 1975 adalah seperti berikut:

Apabila istilah ini digunakan berhubung dengan makanan dalam apa-apa bentuk sekalipun, dalam proses perdagangan atau perniagaan sebagai satu aspek perdagangan atau sebahagian daripada satu aspek perdagangan untuk makanan yang disebut, istilah 'Halal', 'Dijamin Halal' atau ' makanan Islam 'atau apa-apa terma lain yang boleh digunakan untuk menunjukkan atau mungkin difahamkan sebagai bermaksud untuk menunjukkan adalah halal untuk dimakan oleh orang Islam dan dibenarkan dalam agama mereka sebagai makanan yang disebut untuk dimakan, oleh itu mesti bermakna yang berikut, iaitu, makanan yang baginya apa-apa terma yang digunakan:

  • Tidak berpunca daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang diharamkan kepada orang Islam oleh undang-undang Islam, atau haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak.
  • Tidak mengandungi apa-apa bahan yang dianggap suci dalam undang-undang Islam.
  • Tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan peralatan atau perkakas yang tidak bebas daripada kekotoran seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang Islam.
  • Pada peringkat penyediaan, pemprosesan atau penyimpanan, tidak bersentuhan dengan atau disimpan berhampiran apa-apa jenis makanan yang tidak memenuhi kehendak para (s) (a), (b) atau (c) atau mana-mana bahan-bahan yang dianggap suci oleh undang-undang Islam.

 

Makanan dan Minuman Produk

Produk makanan dan minuman merujuk kepada produk yang dibuat atau dihasilkan atau tidak produk atau hasil atau output yang melibatkan makanan dan minuman.

 

Barangan pengguna

Barangan Pengguna merujuk kepada barang-barang yang tidak makanan atau minuman berasaskan; untuk kosmetik contoh, pakaian dan peralatan.

Premis makanan

Premis makanan merujuk kepada bangunan dan premis di mana perniagaan makanan dan minuman dijalankan termasuk restoran, medan selera, dapur komersial, kafetaria, kedai roti, restoran makanan segera, kantin, restoran kelab / hotel, kiosk, katerer dan lain-lain.

Rumah sembelih

Rumah sembelih merujuk kepada tempat atau premis penyembelihan dan / atau memproses haiwan.